Etapes

SECUNDÀRIA


L'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn quatre cursos acadèmics. S'inicia l'any natural en què es compleixen els 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l'alumnat té dret a romandre al centre fins als 18, en cas que es consideri necessari.

Matèries de primer, segon i tercer curs

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura *
 • Llengua estrangera (Anglès)*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologies*
 • Tutoria*
 • Història i cultura de les religions
 • Matèries optatives

*Aquestes matèries, les han de fer tots els alumnes en cada un dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d'incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica. Si el centre no pot oferir la matèria optativa de segona llengua estrangera, s'ofereix la possibilitat de cursar aquesta assignatura en la modalitat d'educació a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

A tercer curs s'introdueix la matèria optativa d'emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d'aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Història i cultura de les religions
 • Tutoria

A més, s'han de cursar tres de les sis matèries optatives específiques que oferim:

 • Biologia i geologia
 • Educació visual i plàstica
 • Física i química
 • Economia
 • Segona llengua estrangera (Francès)
 • Tecnologia

Projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip. Consisteix en un conjunt d'activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada equip d'alumnes.