Serveis

2. DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ


DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA 

El Departament d'Orientació Psicopedagògica es un servei que oferix el col·legi a alumnes, famílies i professors. Les actuacions que es duen a terme des del DOIP se centren en dues línies estratègiques:

A) Donar suport el procés d'ensenyament-aprenentatge  

 • Avaluació psicopedagògica
 • Detecció de necessitats educatives especials
 • Derivació a entitats externes
 • Coordinació de l'atenció a la diversitat de l'alumnat
 • Revisió dels Plans Individualitzats 

B) Promoure el benestar i desenvolupament psicoemocional

 • Suport psicoemocional
 • Disseny d'activitats i dinàmiques

Aquestes actuacions s'articulen mitjançant diverses tècniques i procediments: entrevistes individuals, reunions amb familiars, coordinació amb professionals del col·legi i amb professionals externs.

NIVELLS D'ACTUACIÓ

1. El Centre

Aquest nivell es refereix a les actuacions que impliquen el col·legi en la seva totalitat, en consonància amb el seu ideari i projecte educatiu. Aquestes accions consisteixen en:

 • Planificar, elaborar i participar en el Pla d'Acció Tutorial
 • Planificar, elaborar i participar en el Pla d'Atenció a la diversitat de centre.
 • Dissenyar els horaris de reforç de cada curs.
 • Planificar, preparar i coordinar aquelles activitats extraacadèmiques que impliquin a tota l'escola (festes, jornades, tallers).

2. L'Equip directiu

S'entén per equip directiu tant la Direcció del col·legi com els Caps d'estudis de Primària i Secundària. El propòsit de les accions en aquest nivell són:

 • Coordinar les actuacions del DOP amb les activitats que es realitzen en cada curs (excursions, tallers, proves competencials, etc.).
 • Definir i sistematitzar protocols d'acord amb el procés de certificació ISO.
 • Actualitzar les peticions d'informes de reconeixement i complimentar els fulls de demanda corresponents.

3. L'equip de professors

Aquest nivell fa referència a les reunions realitzades amb els tutors de les diferents etapes (Educació Infantil, Primària i Secundària) amb la finalitat de:

 • Revisar les característiques del grup-classe.
 • Fer seguiment de l'alumnat, amb i sense NEE.
 • Proporcionar eines i recursos al professorat.
 • Optimitzar l'acció tutorial.

4. L'alumnat

Aquest nivell inclou les entrevistes realitzades individualment com les actuacions en format col·lectiu, en el grup-classe. Aquestes comprenen:

 • Avaluació psicopedagògica.
 • Redacció d'Informes Psicopedagògics i de derivació.
 • Detecció de l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
 • Derivació i coordinació amb professionals externs (Equips d'Assessorament Psicopedagògic, professionals de la salut).
 • Seguiment de dictàmens de reconeixement de NEE.
 • Avaluació d'estratègies d'aprenentatge i planificació de la intervenció.
 • Seguiment d'alumnes amb problemes: de rendiment, ansietat, personals o situacions específiques.
 • Assessorament individualitzat i orientació acadèmica als alumnes de 4t d'ESO, de manera conjunta amb la tutoria.

5. Les famílies

Les actuacions a aquest nivell es realitzen de manera coordinada amb els tutors i tutores. Els contactes són predominantment presencials, amb o sense el tutor. En ocasions poden ser telefònics o per correu electrònic. En aquest nivell les actuacions es centren en:

 • Informar pares i mares sobre el nivell i l'evolució de l'aprenentatge dels seus fills/es.
 • Resoldre dubtes i consensuar accions coordinades amb el col·legi (tutors/es).
 • Acordar la implementació de Plans Individualitzats.
 • Recollir informacions específiques (problemes personals, familiars, d'adaptació escolar, comportament). vehiculant la seva atenció a través dels canals corresponents.
 • Orientar els pares sobre itineraris educatius.

6. Professionals externs

Quan les demandes d'atenció a l'alumnat excedeixen els recursos del col·legi, es deriva les famílies a d'altres professionals de l'àmbit educatiu o de la salut. Entre ells, Equips d'Assessorament Psicopedagògic, logopedes, psicòlegs o psiquiatres. La coordinació amb aquests equips i serveis redunden en un benefici per l'alumne

HORARI D'ATENCIÓ PRESENCIAL I TELEFÒNICA: 

 • Dimarts de 09:00 a 11:00
 • Dijous de 08:00 a 10:00 i de 16:00 a 17:00

Prèviament caldria demanar cita trucant a la Secretaria del Col·legi.