Serveis

Memòria d'actuacions


1. PRESENTACIÓ

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) consolida la seva activitat en el curs 2019/20, malgrat els professionals implicats porten realitzant les seves tasques diversos anys enrere.  Aquest departament està constituït per:

 • Joan Miquel Soldevilla. Psicòleg escolar.
 • Inma Roman. Mestra i directora.
 • Sara Fernández. Mestra i cap d’estudis d’EI i EP.
 • Sabrina Corbera. Mestra de suport a la diversitat d’EP.
 • Mònica Guixé. Professora i cap d’estudis ESO.

En aquest curs s’han seguit duent diverses accions de Pedagogia Terapèutica a l’aula, a Educació Primària i Secundària. Diversos estudis han destacat els beneficis d’incorporar l’educació emocional i el treball cooperatiu a l’aula. Aprendre a gestionar els propis estats mentals i emocionals i a relacionar-nos positivament amb les persones del nostre entorn contribueix a millorar la satisfacció personal i social, a prevenir problemàtiques de gran impacte (alteracions de la salut, violència interpersonal, abús de substàncies) i a millorar el rendiment escolar.

 

 2. OBJECTIUS GENERALS DEL DOIP

En el curs 2020/21, el paper del DOIP ha estat especialment rellevant donada la situació de pandèmia, el post-confinament i l’adequació a la normativa de seguretat.

Les actuacions que es duen a terme des del DOIP es centren en dues línies bàsiques:

Recolzar el procés d'ensenyament-aprenentatge

Les actuacions principals inclouen:

 • avaluació psicopedagògica
 • detecció de necessitats educatives especials
 • derivació i coordinació amb entitats externes
 • coordinació de l'atenció a la diversitat de l'alumnat
 • revisió dels Plans Individualitzat

Promoure el benestar i desenvolupament psicoemocional

Les actuacions principals inclouen:

 • suport psicoemocional
 • disseny d’activitats i dinàmiques

Aquestes actuacions s’articulen mitjançant diverses tècniques i procediments: entrevistes individuals, reunions amb familiars, coordinació amb professionals del col·legi i amb professionals externs.

 

3. NIVELLS D’ACTUACIÓ

Els nivells en els que el DOIP opera són els següents:

El Centre

Aquest nivell es refereix a les actuacions que impliquen el col·legi en la seva totalitat, en consonància amb el seu ideari i projecte educatiu. Aquestes accions consisteixen en:

 • Planificar, elaborar i participar en el Pla d’Acció Tutorial

L'Equip directiu

S’entén per equip directiu tant la Direcció del col·legi com les Caps d’estudis d’Infantil, Primària i Secundària. El propòsit de les accions en aquest nivell són:

 • Coordinar les actuacions del DOIP amb les activitats que es realitzen en cada curs
 • Definir i sistematitzar protocols d’acord amb el procés de certificació ISO
 • Actualitzar les peticions d’informes de reconeixement i complimentar els fulls de demanda corresponents

L'Equip de professors

Aquest nivell fa referència a les reunions realitzades amb els tutors de les diferents etapes (Educació Infantil, Primària i Secundària) amb la finalitat de:

 • Revisar les característiques del grup-classe
 • Fer seguiment de l’alumnat, amb i sense NEE
 • Proporcionar eines i recursos al professorat
 • Optimitzar l’acció tutorial

L’ alumnat

Aquest nivell inclou les entrevistes realitzades individualment com les actuacions en format col·lectiu, en el grup-classe. Aquestes comprenen:

 • Avaluació psicopedagògica
 • Redacció d’Informes Psicopedagògics i de derivació
 • Detecció de l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE)
 • Derivació i coordinació amb professionals externs (Equips d’Assessorament Psicopedagògic, professionals de la salut)
 • Seguiment de dictàmens de reconeixement de NEE
 • Avaluació d'estratègies d'aprenentatge i planificació de la intervenció
 • Seguiment d’alumnes amb problemes: de rendiment, ansietat, personals o situacions específiques
 • Assessorament individualitzat i orientació acadèmica als alumnes de 4t d’ESO, de manera conjunta amb la tutoria

Les famílies

Les actuacions a aquest nivell es realitzen de manera coordinada amb els tutors i tutores. En aquest curs, els contactes han estat predominantment telefònics, per videoconferència o per correu electrònic, amb o sense el tutor/a. En ocasions han estat presencials, quan s’ha cregut imprescindible. En aquest nivell les actuacions es centren en:

 • Informar pares i mares sobre el nivell i l'evolució de l'aprenentatge dels seus fills/es
 • Resoldre dubtes i consensuar accions coordinades amb el col·legi (tutors/es)
 • Acordar la implementació de Plans Individualitzats
 • Recollir informacions específiques (problemes personals, familiars, d'adaptació escolar, comportament) vehiculant la seva atenció a través dels canals corresponents
 • Orientar la família sobre itineraris educatius

Professionals externs

Quan les demandes d’atenció a l’alumnat no es corresponen amb els recursos del col·legi i amb la tasca docent, es deriva les famílies a d’altres professionals de l’àmbit educatiu o de la salut. Entre ells: Equips d’Assessorament Psicopedagògic (servei públic de la Generalitat), logopedes, psicòlegs o psiquiatres. La coordinació amb aquests equips i serveis redunden en un benefici per a l’alumne.

 

4. RESUM D'ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL CURS 2020-2021

En el curs 2020/21, concretament:

 • S’han avaluat 300 alumnes, des de P5 fins a 4t d’ESO, i s'han redactat els corresponents informes psicopedagògics. Els informes han estat inclosos en el butlletí de notes del primer trimestre.

Les avaluacions han inclòs proves de rendiment intel·lectual, inventaris de personalitat, qüestionaris d’interessos professionals o mesures d’autoestima, d’ansietat o estats afectius, així com també sociogrames.

 • S’han atès 97 alumnes amb demandes específiques psicopedagògiques o psicoemocionals, que han requerit diverses actuacions al llarg del curs, entre les quals es poden incloure entrevistes individuals, observacions a l’aula, entrevistes amb tutors/es i familiars o derivació i coordinació amb professionals externs, tant de la xarxa pública (EAP, CSMIJ, CDIAP, Hospital de Dia) com privada.

 

 Actuacions DOIP 20-21

 

 • S’ha coordinat l’orientació acadèmica-professional de l’alumnat de 4t d’ESO, de manera conjunta amb la tutora del curs. Aquesta tasca ha inclòs la passació de qüestionaris, la informació dels circuits acadèmics i la integració dels interessos i objectius expressats pels alumnes i la informació procedent de diverses fonts (qüestionaris, observacions a l’aula, dades longitudinals recollides al llarg de l’escolarització). Addicionalment, es va realitzar una devolució de la informació recollida a cada alumne/a, de manera personalitzada.
 • Igualment, s’ha consolidat l’aplicació del mètode Glifing en el cicle inicial i les activitats complementàries “EntrenaMent” a Educació Primària i “Coaching” a l’ESO. Partint de la base que els aprenentatges havien de ser vivencials, els continguts han intentat ser significatius, propers, motivadors, incorporant dinàmiques i l’ús de les TIC. Aquests continguts s’han seleccionat i seqüenciat en diversos mòduls d’acord amb el nivell maduratiu de l’alumnat i els continguts previs treballats.
 • A l’assignatura “EntrenaMent” s’ha començat a implementar gradualment el programa Filosofia 3/18 i activitats que utilitzen una metodologia similar, a partir de 3r d’EP.
 • A l’ESO, el psicòleg ha realitzat un acompanyament estret mitjançant diverses reunions amb alumnes que mostren dificultats per seguir el curs, i ha supervisat l’adaptació dels exàmens dels estudiants amb PI i/o amb NEE/NESE.
 • A l’ESO s’ha introduït reforç escolar, a nivell intern i extern (programa de l’Ajuntament).

 

5. PROPOSTES DE MILLORA

De cara al curs 2021/22, es definiran nous circuits de funcionament i de comunicació del DOIP per tal d’oferir un millor servei i complir la normativa vigent i els requeriments de la Norma ISO.

Es dissenyarà un protocol per orientar la presa de decisions relativa a l’adaptació metodològica o de contingut en el cas d’alumnes amb PI/NESE i l’adaptació lingüística, metodològica o de contingut en el cas d’alumnat nouvingut. També es concretarà en què consistirà el seguiment tutorial.

Donada la situació de pandèmia, se seguirà estant al cas de les necessitats que puguin anar sorgint.

A l’Educació Infantil, es continuaran fent les observacions a l’aula per tal de detectar possibles dificultats d’aprenentatge o estats emocionals que donin alguna senyal d’alerta.

A l’Educació Primària, se seguirà el projecte de potenciar les habilitats de pensament mitjançant la metodologia de Filosofia 3/18 i altres actuacions similars.

A l’Educació Secundària es buscarà consolidar la dedicació d’unes hores de reforç escolar dins de l’horari lectiu. De la mateixa manera, se seguiran realitzant entrevistes periòdiques de seguiment a l’alumnat amb PI/NESE així com supervisant les adaptacions metodològiques o de contingut.