Serveis

Memòries d'actuacions


RESUM D'ACTUACIONS REALITZADES DURANT EL CURS 2018-2019

En el curs 2018/19, concretament:

  • S’han avaluat 297 alumnes, des de P5 fins a 4t d’ESO, i s'han redactat els corresponents informes psicopedagògics. Els informes han estat inclosos en el butlletí de notes del primer trimestre.

Les avaluacions han inclòs proves de rendiment intel·lectual, inventaris de personalitat, qüestionaris d’interessos professionals o mesures d’autoestima, d’ansietat o estats afectius, així com sociogrames.

  • S’han atès 73 alumnes amb demandes específiques psicopedagògiques o psicoemocionals, que han requerit diverses actuacions al llarg del curs, entre les quals es poden incloure entrevistes individuals, observacions a l’aula, entrevistes amb tutors/es i familiars o derivació i coordinació amb professionals externs, tant de la xarxa pública (EAP, CSMIJ, CDIAP, Hospital de Dia) com privada. 

  

  • S’ha coordinat l’orientació acadèmica-professional dels alumnes de 4t d’ESO, de manera conjunta amb la tutora del curs. Aquesta tasca ha inclòs la passació de qüestionaris, la informació dels circuits acadèmics i la integració dels interessos i objectius expressats pels alumnes i la informació procedent de diverses fonts (qüestionaris, observacions a l’aula, dades longitudinals recollides al llarg de l’escolarització). Addicionalment, es va realitzar una devolució de la informació recollida a cada alumne/a, de manera personalitzada.
  • Tanmateix, s’ha consolidat l’aplicació del mètode Glifing en el cicle inicial i les activitats complementàries ‘Entrenament’ a Educació Primària i ‘Coaching’ a l’ESO.

Partint de la base que els aprenentatges havien de ser vivencials, els continguts han intentat ser significatius, propers, motivadors, incorporant dinàmiques i l’ús de les TIC. Aquests continguts s’han seleccionat i seqüenciat en diversos mòduls d’acord amb el nivell maduratiu de l’alumnat i els continguts previs treballats.

PROPOSTES DE MILLORA

De cara al curs 2019/20, es definiran nous circuits de funcionament i de comunicació del DOIP per tal de seguir satisfent els requeriments de la normativa ISO.

A l’Educació Primària, concretament en els cicles mitjà i superior, es començarà a potenciar les habilitats de pensament mitjançant la implementació gradual del programa Filosofia 3/18.