Escola

GESTIÓ DE LA QUALITAT


 

La implantació d'un model de gestió per processos basat en la norma ISO 9001 proporciona als centres educatius un sistema de gestió documentat que els ajuda a planificar, desenvolupar i avaluar sistemàticament les seves activitats, d'acord amb una estratègia de qualitat establerta per donar resposta a les necessitats educatives del seu alumnat.

També expressa que els centres han explicitat el seu compromís per a la millora contínua, mitjançant l'establiment d'objectius anuals de millora, mètodes de seguiment i avaluació dels processos i resultats, plans d'autoavaluació i auditoria periòdica, equips de millora participatius i sistemes de recollida de l'opinió dels membres de la comunitat educativa –alumnat, famílies, professorat i personal d'administració i serveis– i les empreses i les institucions de l'entorn.

 

POLÍTICA DE QUALITAT DEL CENTRE

Per al Col·legi Virgen del Carmen la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia.

L'actuació de la Comunitat Educativa i, d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre, està dirigida a:

  1. Complir els requisits legals i les normatives vigents que l'afectin.
  2. Satisfer les expectatives i necessitats de tots els membres de la Comunitat Educativa.
  3. Contribuir a l'assoliment dels objectius que la societat assigna al Col·legi com a institució educativa i centre de formació.
  4. Crear el clima en què tothom que forma part de l'escola assoleixi un alt nivell de satisfacció pel que fa a la tasca educativa que s'hi desenvolupa.
  5. La millora i actualització contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l'organització, i la millora continua és una responsabilitat de tot l'equip professional del centre. L'equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

El mes d'octubre de 2016 ens vam certificar en la Norma ISO 9001:2008

i des del mes d'octubre de  2017 estem certificats en la Norma ISO 9001:2015.  

Reconeguda a nivell internacional, la norma ISO 9001 certifica de manera independent i objectiva que l'escola es regeix per un sistema de gestió orientat a la millora continuada. Actualment a Catalunya hi ha unes 120 escoles certificades segons aquesta normativa.

Gràcies a la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma internacional UNE-EN ISO 9001, el Col·legi demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent un servei educatiu eficaç que satisfaci els requisits del client i la legislació aplicable. Els conceptes i principis establerts a la Norma ISO 9001:2015 proporcionen a l'organització la capacitat d'adaptar-se a un entorn que canvia, en el qual les parts interessades tenen cada cop més influència. A més, la Norma planteja els requisits per a un Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) que permeti a l'organització la millora de l'acompliment de la seva tasca, compatible amb el desenvolupament sostenible.

MAPA DE PROCESSOS

La gestió per processos permet documentar i organitzar totes aquelles activitats que es fan a l'escola per tal d'establir un mètode de treball consensuat i únic i analitzar-ne la seva eficàcia per introduir les millores que calguin. 

 

AUDITORIES INTERNES I AUDITORIES EXTERNES

Les auditories ens ajuden en aquest procés de millora contínua i ens impulsen a vetllar sempre per mantenir actiu el nostre Pla de Qualitat i el nostre Pla de Millora.

El fet que hi hagi un seguiment extern i un intern a través d'auditories, garanteix que el sistema de gestió del centre sigui transparent i pugui retre comptes en tot moment davant de qui ho cregui oportú.

Des del curs 2018-19, el centre ha optat per formar un grup persones que configuren un Equip Auditor intern. Això ens ha permès de realitzar nosaltres mateixos les auditories internes, cosa que ha suposat un doble benefici: per una banda fer-nos una autoavaluació dels nostres processos, i per l'altra permetre un assessorament entre iguals, fet que ajuda a veure l'auditoria interna com el que és: una oportunitat única per millorar, donant confiança a les persones, mirant sempre per la millora de l'organització.

L'equip intern fa les auditories corresponents als processos operatius i el nostre consultor de la FECC (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) audita els processos estratègics i de suport.

Les auditories externes de tots els processos les realitzem anualment amb l'entitat certificadora TÜVRheinland.