Escola

HORARIS I FUNCIONAMENT


1. Horaris

1.1. Entrades i sortides

 • Infantil (c/ Jacint Verdaguer)

Matí: entrada entre les 08:40 i les 08:45; sortida a les 12:40.

Tarda: entrada entre les 14:40 i les 14:45; sortida a les 16:40.

 • Primària (c/ Sant Ramon)

Matí: entrada entre les 08:55 i les 09:00; sortida a les 12:55.

Tarda: entrada entre les 14:55 i les 15:00; sortida a les 16:55.

 • Secundària (c/ Sant Ramon)

Matí: entrada a les 08:00; sortida a les 13:15.

Tarda: entrada a les 15:00; sortida a les 17:00.

*L'alumnat de secundària que arribi més tard de les 08:00 romandrà a l'aula d'acollida i no podrà entrar a classe fins a la següent hora, a les 09:00.

**L'alumnat ha d'arribar puntual al col·legi. És responsabilitat de les famílies complir amb aquesta obligació. Les famílies han d'arribar igualment puntuals a la hora de recollida. En cas contrari, si no és per causes justificades, l'escola es reserva el dret a cobrar el retard en concepte d'acollida (10 euros/hora).

1.2. Compra de material i roba

L'alumnat té un horari assignat dins de la jornada escolar per comprar material i roba de l'escola, que coincideix amb l'horari de l'esbarjo de cada curs.

L'horari d'atenció a les famílies és de dilluns a divendres de 15:15 a 16:45. Demanem a les famílies que respectin aquest horari; d'aquesta manera podrem atendre'ls millor.

1.3. Administració i serveis

Per a qualsevol tema relacionat amb rebuts, llibres i serveis (menjador, extraescolars, acollida, etc.) han de trucar prèviament al telèfon 933862058 i, en cas que sigui necessari, demanar hora.

Quan vulguin pagar en efectiu algun rebut, han de trucar prèviament per tal que el tinguem preparat, i així evitar esperes innecessàries.

El correu electrònic d'administració i serveis és: admin@colegiovirgendelcarmen.cat

1.4. Secretaria acadèmica

L'horari de secretaria és de 9:00 a 10:00. Per qualsevol tema relacionat amb certificats, notes i Clickedu, heu d'enviar un correu electrònic a secretaria@colegiovirgendelcarmen.cat, o bé trucar per telèfon al 933862058.

Demanem a les famílies que comuniquin a consergeria (per telèfon) o a secretaria (per correu electrònic) els canvis d'adreça, telèfon, correu electrònic o compte bancari per escrit, sempre que convingui. També poden modificar les seves dades directament al Clickedu.

1.6. Atenció tutors i professors

Per demanar hora amb el tutor/a s'ha de fer servir l'agenda de l'alumne/a. Per concertar una entrevista amb un professor/a, amb el psicòleg o amb l'equip directiu, prèviament s'ha d'haver mantingut una entrevista amb el tutor/a corresponent.

1.5. Departament d'orientació psicopedagògica

Poden concertar una entrevista enviant un correu a psicologia@colegiovirgendelcarmen.cat o també trucant al telèfon 933862058. L'horari d'atenció a les famílies és dimarts i dijous de 10:00 a 12:00.

 

2. Canals de comunicació família-escola

Els canals de comunicació família-escola són els següents:

 • L'agenda: és el canal per comunicar-se amb el tutor/a. Les famílies han de deixar constància per escrit de qualsevol avís o notificació al tutor/a i/o professor/a.
 • Web del col·legi: s'hi recull tota la informació d'interès general.
 • Butlletí quinzenal: informa de les activitats més importants de cada quinzena.
 • Plataforma Clickedu: s'hi recull tota la informació personal i acadèmica relativa a l'alumnat.
 • Reunions col·lectives: s'informa d'aquells temes que fan referència al grup-classe.
 • Entrevistes individuals: s'informa i s'orienta sobre aquells temes que fan referència a cada alumne/a per arribar a acords d'actuació conjunta a casa i a l'escola.
 • Els informes trimestrals: es lliuren per correu electrònic i contenen la informació sobre el procés d'aprenentatge de cada alumne/a. 
 • Whatsapp de delegats/es: s'envien missatges de Direcció amb informació puntual i urgent.
 • Xarxes socials: Instagram i Twitter per a notícies, fotografies, etc.

3. Normes generals de funcionament

3.1. Agenda escolar: notificacions i avisos

Cal justificar per escrit, a l'agenda, les arribades i sortides dels alumnes fora de l'horari habitual. Les famílies han de respectar, tant com sigui possible, els horaris del centre per tal de garantir el bon funcionament.

En cas d'absència justificada d'un alumne/a, preguem a la família que ho comuniqui a consergeria al telèfon 933862058 el mateix dia pel matí. En cas de no comunicar-ho, el professor anotarà l'absència com a no justificada. 

3.2. Malalties

Els alumnes que es trobin malalts o indisposats (febre, dolors, etc.) no poden venir al col·legi aquell dia.

Segons les directrius del Departament de Salut, els nens/es han d'estar a casa un dia sencer sense medicació i sense febre abans de tornar a l'escola.

Cal respectar aquest procediment per a qualsevol malaltia o contagi (varicel·la, gastroenteritis, conjuntivitis, polls, etc.). A la web del col·legi hi trobareu el protocol del Departament de Salut sobre els períodes de permanència a casa segons la malaltia.

En cas que un nen/a es trobi malament, l'escola trucarà a la família perquè el/la vingui a recollir.

3.3. Els medicaments

Segons la normativa de la Generalitat, l'escola no pot subministrar cap medicament. Només en el cas que sigui estrictament necessari, s'haurà de portar el medicament amb la recepta del metge (amb la data d'inici i finalització, la posologia i el nom del medicament) i una autorització signada pel pare/mare/tutor/a.

Els medicaments i l'autorització es donaran a la persona que es trobi a l'entrada; no s'han de deixar mai a les motxilles de l'alumnat.

3.4. Accidents

En cas que un alumne/a s'accidenti en horari escolar, l'escola trucarà a la família perquè el porti a la mútua d'accidents que tenim concertada per a cada cas.

Si l'accident és molt greu i urgent, l'escola trucarà a una ambulància i seran els serveis mèdics els que decidiran què cal fer.

3.5. Roba

En els cursos on l'uniforme és obligatori, els nens i nenes han de venir amb l'uniforme complet, jaqueta blau marí, mitjons blancs o blaus i sabates blaves o negres.

En els cursos en què l'uniforme no és obligatori, l'alumnat ha de venir vestit adequadament per a l'activitat escolar. No està permès portar samarretes d'equips esportius ni amb missatges o imatges ofensius o contraris a l'ideari del col·legi.

La roba ha d'estar marcada amb el nom de l'alumne/a i en el cas d'Educació Infantil ha de dur una tira per poder-la penjar.

3.6. Bates i xandall

En els cursos en què l'uniforme no és obligatori, a classe es portarà la bata, que cal que sempre estigui neta, amb tots el botons, amb el nom visible, les butxaques cosides i ha d'estar ben cordada.

En els cursos en què es porti uniforme, l'alumnat haurà de tenir la bata a classe per fer plàstica i també per a l'hora del menjador.

El xandall és obligatori per fer la classe d'Educació física. A Educació Infantil i Primària, també cal portar-lo per participar en sortides, excursions i visites culturals.

3.7. Material escolar

L'alumnat ha de portar sempre tot el material necessari per treballar a l'escola. Si no porten el material d'una matèria concreta (calculadora, regle, escaire, diccionari, etc.) no el podran anar a demanar a altres cursos.

Cap alumne/a podrà avisar a la seva família en cas d'haver-se oblidat un material. Igualment, no s'admetrà a consergeria cap material, ni esmorzar, ni treballs per entregar per pujar-los a classe.

En cas de pèrdua de materials i objectes no demanats pels tutors/es o professors/es, l'escola no se'n farà responsable.

3.8. Telèfons mòvils i altres aparells electrònics

No està permès l'ús del telèfon mòbil, càmeres fotogràfiques, gravadores i altres aparells anàlegs durant les activitats del període lectiu, que inclouen classes, activitats complementàries i extraescolars, a no ser que el professorat ho hagi permès prèviament de manera expressa.

Quan qualsevol docent detecti l'ús o la manipulació dels telèfons mòbils o altres aparells anàlegs el podrà retenir. Indicarà a l'alumne que l'apagui en aquell mateix moment i el portarà immediatament a la Direcció del centre fins que la mare, pare o tutor legal el reculli. Ho podrà fer a partir de les 5 de la tarda del dia en què es retingui l'aparell. Prèviament se li recordarà la regulació de l'ús del mòbil en el centre.

Si l'alumne reincideix en l'ús inadequat de l'aparell, aquesta conducta serà considerada contrària a les normes de convivència i tindrà les conseqüències que la normativa de disciplina preveu en el reglament de règim intern.

En tot cas, l'escola complirà i farà complir la normativa sobre accions que suposin una agressió als drets fonamentals de les persones, com l'honor, la intimitat, la pròpia imatge, el secret de les comunicacions i la protecció de dades. La vulneració tindrà les conseqüències que la normativa de disciplina preveu al reglament.

3.9. Esmorzar

Els entrepans han de portar-se en "tàpers” o embolcalls reutilizables. No estarà permès l´ús de paper d'alumini ni film transparent.

Es recomana que l'esmorzar sigui el més saludable possible. A Educació Infantil, els divendres demanem que l'alumnat porti fruita per esmorzar

3.10. Festes d'aniversari

Demanem a les famílies que les festes d'aniversari es preparin al marge de l'escola. Si l'alumnat vol compartir algun detall amb els seus companys/es, demanem que sigui el més discret possible. Eduquem per evitar el consumisme i la competència entre companys/es.

3.11. Sortides, excursions i activitats programades

Les sortides, excursions i activitats fora de l'aula que es programin són obligatòries i formen part del conjunt d'activitats del procés d'aprenentatge de l'alumnat.

Demanem a les famílies que ho valorin com a tal i que instin els seus fills/es a participar-hi activament. Quan un/a alumne/a no participi en alguna activitat, cal que la família en justifiqui el motiu.

3.12. Entrevistes família-tutors

Cada curs el tutor/a s'entrevistarà com a mínim una vegada amb cada família. L'alumnat que presenti més dificultats tindrà un seguiment tutorial més freqüent. El tutor/a planificarà a l'inici de curs les entrevistes amb les famílies segons els criteris pedagògics decidits per l'equip docent de l'etapa i pel departament d'orientació psicopedagògica. No obstant això, les famílies poden demanar una entrevista amb el tutor/a corresponent  o amb un professor/a a través de l'agenda sempre que ho considerin necessari.

L'horari d'atenció dels tutors/es es lliurarà a les famílies a la reunió col·lectiva d'inici de curs. 

Demanem la màxima puntualitat. En el cas de no poder assistir a l'entrevista concertada, cal avisar a consergeria amb antelació. 

3.13. Escales i passadissos

Els alumnes de l'escola respectaran el silenci a les escales i passadissos per tal de garantir el bon funcionament de les classes. Per tant, no es permet parlar en veu alta, córrer, jugar ni cap altra conducta que pugui representar molèsties a altres alumnes i classes.